bossname

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

......................."โครงการชลประทานพัทลุงยินดีต้อนรับ"........................."กรมชลประทานเป็นองค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำ (Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579"
 

 

44

icon pdfคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559 icon pdf
icon pdfรายชื่อเกษตรกรโครงการทฤษฎีใหม่่ icon pdf
icon pdfข้อมูลพื้นที่เกษตรแปลงใหญicon pdf
icon pdfแผนการสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร icon pdf
 

22222

1452

ติดตั้งเครื่องสูบน้ำในเขตเทศบาลเมืองพัทลุงเพื่อเตรียมความพร้อมป้องกันอุทกภัย

วันที่  2 ธันวาคม  2559  ฝ่ายปฏิบัติการสูบน้ำ ส่วนเครื่องจักรกล  สำนักงานชลประทานที่ 16   ได้เข้าไปดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ในเขตพื้นที่ เทศบาลเมืองพัทลุง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง จำนวน 1 เครื่อง       
ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของกรมชลประทาน ที่จะให้ความช่วยเหลือประชาชน ในการป้องกันอุทกภัย เพื่อลดความเสียหายที่เกิดจากน้ำท่วมพื้นที่ทางการเกษตรและพื้นที่ลุ่มต่ำ................................................อ่านเพิ่มเติม>>icon pdf

1452

โครงการชลประทานพัทลุง จัดกิจกรรมออกกำลังกาย

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เวลา 15.30 น. นายสุรศักดิ์   คันธา ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 นำข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย โดยการเต้นแอโรบิค และเดิน-วิ่ง บริเวณรอบๆโครงการฯ ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์   จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ให้ข้าราชการทุกส่วนราชการออกกำลังกายทุกวันพุธ ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เวลา 15.00–16.30 น. .....................................................................................อ่านเพิ่มเติม>>icon pdf

1452

โครงการชลประทานพัทลุง เปิดจุดจาหน่ายข้าวสารช่วยชาวนา

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 นายสุรศักดิ์ คันธา ผู้อานวยการโครงการชลประทานพัทลุง
สานักงานชลประทานที่ 16 เป็นประธานเปิด จุดจาหน่ายข้าวสารของโครงการฯ ตามนโยบายของพลเอก
ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งมีนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดเปิดจุด
จาหน่ายข้าวสารสู่ผู้บริโภค เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการช่วยเหลือเกษตรกรในการกระจายผลผลิต
ข้าวสารจากเกษตรกรถึงประชาชนโดยตรง...........................................................................................อ่านเพิ่มเติม>>icon pdf

1452

โครงการชลประทานพัทลุง เข้าร่วมกิจกรรมงานรวมพลังแห่งความภักดี

เมื่อวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 เวลา 08:00 น. ผู้อานวยการโครงการชลประทานพัทลุง
นายสุรศักดิ์ คันธา พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายและเจ้าหน้าที่ โครงการชลประทานพัทลุง เข้าร่วมงานรวมพลัง
แห่งความภักดี เพื่อประกาศความจงรักภัคดีและร่วมราลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดชในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89 ณ หน้าศาลากลางจังหวัดพัทลุง...................................................................................................................อ่านเพิ่มเติม>>icon pdf

1452

การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยของอำเภอศรีเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 โครงการชลประทานพัทลุง ได้มอบหมายให้ฝ่ายจัดสรรน้ำและ
ปรับปรุงระบบชลประทาน และฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3  ลงพื้นที่ร่วมกับ อำเภอเขาชัยสน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง  เพื่อหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่จะเกิดขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยของอำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ให้กับผู้นำท้องถิ่นและชาวบ้านในพื้นที่ ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลจองถนน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง.................................................................................................................................อ่านเพิ่มเติม>>icon pdf

1452

ร่วมคณะ ผวจ.พัทลุง ลงพื้นที่อำเภอกงหรา และอำเภอศรีนครินทร์ เพื่อร่วมวางแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยแก่ผู้นำท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 น. นายสุรศักดิ์ คันธา ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพัทลุง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 และ 3 ได้ร่วมติดตามนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงพร้อมคณะ ออกพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่อำเภอกงหรา และอำเภอศรีนครินทร์.....................................อ่านเพิ่มเติม>>icon pdf

1452

การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยของอำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 โครงการชลประทานพัทลุง ได้มอบหมายให้ฝ่ายจัดสรรน้ำและ
ปรับปรุงระบบชลประทาน และฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ลงพื้นที่ร่วมกับอำเภอศรีบรรพต เพื่อสร้างความ
เข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำ แนวทางการบริหารจัดการน้ำของลุ่มน้ำย่อยคลองท่าแนะ ในการเตรียมความ
พร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยของอำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง ให้กับผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่ ณ ศาลาหมู่บ้าน
ตำบลตะแพน อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง......................................................................................อ่านเพิ่มเติม>>icon pdf

1452

ขอความอนุเคราะห์ให้ขุดลอกคูคลองเพื่อเป็นแหล่งเก็บกักน้ำในฤดูแล้ง

วันที่ 8 พฤศจิกายน  2559 โครงการชลประทานพัทลุง โดยฝ่ายจัดสรรน้ำฯและฝ่ายส่งน้ำฯที่ 3 เข้าดูพื้นที่ ทางศูนย์วิจัยข้าว เพื่อขอความอนุเคราะห์ ให้ขุดลอกคลอง บริเวณคลองส่งน้ำสาย 3R-LMC(ควนกุฏิ) เพื่อเป็นแหล่งเก็บกักน้ำไว้สำหรับใช้ทำนาในฤดูแล้ง.............................................................................อ่านเพิ่มเติม>>icon pdf

1452

การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยของอำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง

เนื่องจากช่วงนี้มีฝนตกเพิ่มมากขึ้นในพื้นที่จังหวัดพัทลุง ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 ทางโครงการ
ชลประทานพัทลุง ได้มอบหมายให้ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน และโครงการส่งน้ำและ
บำรุงรักษาท่าเชียด ลงพื้นที่ร่วมกับอำเภอบางแก้ว เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำ แนวทางการ
บริหารจัดการน้ำของลุ่มน้ำย่อยท่าเชียด-บางแก้ว ในการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยของอำเภอ
บางแก้ว จังหวัดพัทลุง ให้กับผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่ ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลท่ามะเดื่อ อำเภอบางแก้ว
จังหวัดพัทลุง.................................................................................................................................อ่านเพิ่มเติม>>icon pdf

1452

การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยของอำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 โครงการชลประทานพัทลุง ได้มอบหมายให้ฝ่ายจัดสรรน้ำและ
ปรับปรุงระบบชลประทาน และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด ลงพื้นที่ร่วมกับอำเภอตะโหมด เพื่อ
สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำ แนวทางการบริหารจัดการน้ำของลุ่มน้ำย่อยท่าเชียด–บางแก้ว ในการ
เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยของอำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง ให้กับผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่ ณ ศาลา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 3 อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง......................................................................................อ่านเพิ่มเติม>>icon pdf

1452

เตรียมความพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้้าในเขตเทศบาลเมืองพัทลุง

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 โครงการชลประทานพัทลุง โดยฝ่ายจัดสรรน้าและปรับปรุงระบบชลประทาน และฝ่ายช่างกล .ลงพืนที่ร่วมกับเทศบาลเมืองพัทลุง ส้ารวจจุดติดตั งเครื่องสูบน้า เพื่อเตรียมรับสถานการณ์อุทกภัยปี 2559 มีจุดที่จะติดตั้งเครื่อง 3 จุด.............................................................................................................................................อ่านเพิ่มเติม>>icon pdf

1452

ชี้แจงแนวทางในการเตือนภัยน้ำท่วมแก่ผู้นำท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน  2559 สำนักงานชลประทานที่ 16 ได้รับมอบหมายได้มอบหมายให้ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระรายชื่อเกษตรกรโครงการทฤษฎีใหม่บบชลประทาน และฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการชลประทานพัทลุง ลงพื้นที่ร่วมกับอำเภอเมือง เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำ แนวทางการบริหารจัดการน้ำของลุ่มน้ำย่อยคลองนาท่อม ในการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยของอำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ให้กับผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลควนมะพร้าว .................................................................................อ่านเพิ่มเติม>>icon pdf

1452

ลงพื้นที่สำรวจสระน้ำพร้อมทั้งเชิญชวนเกษตรกรในพื้นที่ชลประทานเข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม

วันที่ 29 ตุลาคม 2559 โครงการชลประทานพัทลุง โดยฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1-4 ได้ลงพื้นที่สำรวจสระน้ำพร้อมทั้งเชิญชวนเกษตรกรในพื้นที่ชลประทานเข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม

1452

ร่วมออกอากาศทางสถานีวิทยุ อสมท.พัทลุง เรื่องเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านแหล่งน้ำ ในเขตจังหวัดพัทลุง

วันที่ 28 ตุลาคม 2559 นายสุรศักดิ์ คันธา ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพัทลุงได้ร่วมออกอากาศทางสถานีวิทยุ อสมท.พัทลุงในเรื่องเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านแหล่งน้ำ ในเขตจังหวัดพัทลุง โดยมีนางดรุณี เพชรจำนงค์ เป็นผู้ดำเนินรายการ

ร่วมจัดพิธีถวายอาลัยน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช 

วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2559 โครงการชลประทานพัทลุง โดย นายสุรศักดิ์ คันธา ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพัทลุง พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่โครงการชลประทานพัทลุง,กลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทานและเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ ขป.8,เจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าพัทลุง ร่วมจัดพิธีถวายอาลัยน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช ณ อ่างเก็บน้ำป่าพะยอม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเกาะเต่า อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

การประชุมติดตามความก้าวหน้าการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพัทลุง

วันที่ 18 ตุลาคม 2559 นายประสิทธิ์ ชรินานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 16 เป็นประธานในการประชุมติดตามความก้าวหน้าการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพัทลุง โดยมีผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพัทลุง เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำหลากในช่วงฤดูฝนของภาคใต้ฝั่งตะวันออก ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานพัทลุง
 
 

ลิขสิทธิ์ © 2015 โครงการชลประทานพัทลุง สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด