1.โครงการอ่างเก็บน้ำป่าพะยอม 13.โครงการท่อระบายน้ำบ้านค่าย
2.โครงการอ่างเก็บน้ำป่าบอน 14.โครงการระบบส่งน้ำบ้านชายคลอง
3.โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหัวช้าง 15.โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านนาลึก
4.โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านโคกไทร 16.โครงการท่อระบายน้ำบ้านในวัง
5.อาคารบังคับน้ำคลองโห 17.โครงการท่อระบายน้ำบ้านพลายทอง
6.โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโคกเมา 18.โครงการฝายบ้านพูด
7.โครงการ ทรบ. ห้วยปลิง – หนองยางขม 19.โครงการฝายน้ำตกฟ้าลั่น
8.โครงการฝายทดน้ำคลองเขาตะไคร้ 20.โครงการฝายบ้านไร่เหนือ

9.โครงการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่หมู่บ้านอาพัด

และหมู่บ้านใกล้เคียง

21.โครงการจัดหาน้ำตำบลมะกอกเหนือ
10.โครงการฝายบ้านโหล๊ะหาร 22.โครงการฝายคลองวังหิน
11.โครงการฝายคลองตะโหมด 23.โครงการพัฒนาพื้นที่บ้านหัวป่าเขียว
12.โครงการระบบส่งน้ำ ทรบ.พนมวังก์