1.แผนการจัดสรรน้ำและการเพาะปลูกพืชฤดูฝน ปี 2556/57  
2.แผนการจัดสรรน้ำและการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2557