ข้อมูลอัตรากำกำลัง โครงการชลประทานพัทลุง
ข้าราชการของโครงการชลประทานพัทลุง (ปฏิบัติงานจริง) ทั้งหมด 19 คน
ลูกจ้างประจำ (ปฏิบัติงานจริง) ทั้งหมด 97 คน
ลูกจ้างชั่วคราว (ปฏิบัติงานจริง) ทั้งหมด 35 คน
พนักงานราชการ (ปฏิบัติงานจริง) ทั้งหมด 9 คน